Umowa sprzedaży

Umowa sprzedaży stanowi najważniejszą dla obrotu cywilnoprawnego umowę obligacyjną. Zgodnie z art 535 Kodeksu cywilnego przez umowę sprzedaży rozumie się umowę, w której sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Zawarcie umowy sprzedaży może być poprzedzone umową przedwstępną.

Strony umowy sprzedaży

Stronami umowy sprzedaży są sprzedawca i kupujący. Podmiotem występującym w umowie sprzedaży może być każdy podmiot prawa cywilnego (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną, tzw. ułomna osoba prawna).

Przedmiot umowy sprzedaży

Przedmiotem umowy sprzedaży może być prawo własności rzeczy, energia, woda, prawa zbywalne, zbiory rzeczy lub praw (przedsiębiorstwo lub spadek).

Forma umowy sprzedaży

Co do zasady umowa sprzedaży nie ma wymogu formy. Wolą stron może być jednak zawarcie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego bądź przepis prawny może wprowadzać wymóg szczególnej formy dla dokonania umowy sprzedaży pod rygorem nieważności, dla wywołania określonych skutków prawnych lub dla celów dowodowych. Przykładowo:

  • art. 158 KC, zgodnie z którym umowa zobowiązująca i rozporządzająca do przeniesienia prawa własności nieruchomości wymaga zachowania formy aktu notarialnego (art. 158 KC);
  • art. 751 § 1 KC, przewiduje dla sprzedaży przedsiębiorstwa (art. 551 KC) formę pisemną z podpisami notarialnie poświadczonymi;
  • art. 237 KC, statuujący wymóg zachowania aktu notarialnego w odniesieniu do czynności przenoszącej lub zobowiązującej do przeniesienia użytkowania wieczystego;
  • art. 1052 § 3 KC, zastrzegający formę aktu notarialnego dla zbycia spadku;
  • art. 172 ust. 4 u.s.m., z którego wynika obowiązek zachowania formy aktu notarialnego dla zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
  • art. 74 k.m., zgodnie z którym do zbycia statku morskiego podlegającego wpisowi do rejestru okrętowego wymagana jest forma pisemna z podpisami notarialnie poświadczonymi;

Wymagane dokumenty przy umowie sprzedaży:

W przypadku osób fizycznych będzie to ważny dokument tożsamości, natomiast w przypadku osób prawnych – statut spółki, akt założycielski lub umowa spółki, niezbędne w umowie uchwały oraz zgody organów, jeśli przepis lub statut/akt założycielski/umowa ich wymagają.

Następnie musi być dokument będący podstawą nabycia tj.:
– wypis aktu notarialnego np. umowy sprzedaży, umowy darowizny, itp.;
– prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku;
– akt poświadczenia dziedziczenia;
– inne.

Oprócz powyższego wymagane jest również zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w sytuacji, gdy:
– nabycie nastąpiło w drodze spadku lub zasiedzenia;
– nabycie nastąpiło w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności i zachowku, jeżeli czynność została dokonana po dniu 01 stycznia 2007 roku.

Ponadto:

  1. umowa kredytowa oraz oświadczenie banku o udzieleniu kredytu – w przypadku gdy nabycie jest finansowane ze środków pochodzących z kredytu bankowego;
  2. wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową, o ile została zawarta.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt poprzez formularz kontaktowy lub bezpośrednio na adres e-mail notariusz@niesobski.pl