Umowa darowizny

Zgodnie z art. 888 Kodeksu cywilnego przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Nieodpłatność świadczenia polega na tym, że darczyńca nie otrzymuje w zamian za swoje świadczenie jakiegokolwiek świadczenia od obdarowanego. Stąd też w dawniejszej literaturze trafnie nazywano darowiznę aktem szczodrobliwości.

Strony umowy darowizny

Stronami umowy darowizny są darczyńca i obdarowany. Warto zauważyć, że przypadku gdy do umowy darowizny dochodzi między członkami najbliższej rodziny tj. małżonek, zstępni, wstępni, pasierbowie, rodzeństwo, ojczym, macocha, wówczas następuje zwolnienie z podatku od spadków i darowizn.

Warunkiem zwolnienia darowizny od podatku od spadków i darowizn w przypadku jej dokonania między członkami najbliższej rodziny, jest zgłoszenie darowizny do Urzędu Skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego oraz w przypadku darowizny pieniędzy – udokumentowanie ich otrzymania przelewem na rachunek bankowy obdarowanego. Jednocześnie nie ma obowiązku zgłaszania darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego. Gdy umowa darowizny zawierana jest w formie aktu notarialnego, to notariusz zawiadamia Urząd Skarbowy przesyłając wypis sporządzonej umowy, co zastępuje ww. obowiązek zgłoszenia darowizny przez strony tej umowy.

Przedmiot umowy darowizny

Przedmiotem darowizny może być wszystko. Świadczenie darczyńcy może polegać zwłaszcza na przeniesieniu własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, przelewie wierzytelności, zwolnieniu z długu, przejęciu długu, zrzeczeniu się ograniczonego prawa rzeczowego lub zmianie pierwszeństwa takiego prawa.

Forma umowy darowizny

Co do zasady oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione.

Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa w obrocie prawnym zamiar darczyńcy i złożone oświadczenie muszą być bowiem jednoznaczne.

Wymagane dokumenty przy umowie darowizny:

W przypadku osób fizycznych będzie to ważny dokument tożsamości, natomiast w przypadku osób prawnych – statut spółki, akt założycielski lub umowa spółki, niezbędne w umowie uchwały oraz zgody organów, jeśli przepis lub statut/akt założycielski/umowa ich wymagają.

Następnie musi być dokument będący podstawą nabycia tj.:
– wypis aktu notarialnego np. umowy sprzedaży, umowy darowizny, itp.;
– prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku;
– akt poświadczenia dziedziczenia;
– inne.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt poprzez formularz kontaktowy lub bezpośrednio na adres e-mail notariusz@niesobski.pl